Komory korozyjne. Testy i zastosowanie

Young scientist in medical protective mask using immunoassay analyzer stock photo

Zjawisko korozji (łac. corrosio – zżeranie) nie dotyczy jedynie metali, jak zwykło się powszechnie uważać. Proces stopniowej degradacji powierzchni materiałów dotyka także betonu, drewna tworzyw sztucznych, a nawet szkła. Jest powszechny i niepowstrzymany. Zatem celem badań komorami korozyjnymi nie jest całkowite zniwelowanie tego zjawiska, lecz poprawienie odporności poszczególnych substancji na wpływ środowiska.
Czym są komory korozyjne? Na czym polegają testy? Sprawdźmy.

Komory korozyjne — na czym polega test solny?

Komory korozyjne (komory solne) mają za zadanie wytworzenie warunków sprzyjających powstawaniu zjawiska korozji. W tym celu ich wnętrza wypełnione zostają rozpyloną solanką (mgłą solną).

Reakcja powłoki materiału na rozpylony chlorek sodu jest wymiernikiem oraz wskazówką dotyczącą właściwości badanej substancji. O istocie badań niech świadczy fakt, iż szeroko rozumiana korozja przyczynia się do strat gospodarczych sięgających miliardów dolarów rocznie.

Komory korozyjne, zastosowanie:

  • Przemysł ciężki;
  • Przemysł motoryzacyjny;
  • Przemysł chemiczny;
  • Przemysł lotniczy i zbrojeniowy;
  • Branża budowlana oraz pokrewne.

I wiele innych.

W ciągu kilkunastu bądź kilkudziesięciu godzin zamknięte próbki testowanych materiałów poddawane są działaniu ekstremalnych warunków sprzyjających powstawaniu zjawiska korozji. Standardowo jest to temperatura 35°C przy zawartości NaCl w atmosferze 5% (rozpylony zostaje wodny roztwór chlorku sodu o stężeniu 50 g/dm3). W odróżnieniu od np. komory klimatycznej nie są to warunki występujące w środowisku w sposób naturalny.

Oczywiście, parametry testowe mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb bądź właściwości próbek.

Po zakończeniu próby ocenie zostają poddane:

  • Wygląd;
  • Ubytek masy;
  • Liczba i rozmieszczenie defektów korozyjnych;
  • Zmiana właściwości mechanicznych.

Wykonana zostaje także analiza mikroskopowa powierzchni oraz określa się czas, po jakim pojawiły się na próbce pierwsze zmiany korozyjne.

Komory korozyjne – ich wpływ na bezpieczeństwo

Wyniki służą do ustalenia np. optymalnych składników stopów metali, zawartości powłok ochronnych itp. Ich precyzja ma kluczowe znaczenie choćby w transporcie drogowym, gdzie od odporności użytej stali często zależy ludzkie zdrowie, a nawet życie.

Badania w komorze korozyjnej pozwalają kontrolować materiały prototypowe, a także próbki referencyjne. Urządzenia umożliwiają przeprowadzenia testu porównawczego oraz dokonanie analizy powłoki zabezpieczającej (nieciągłość/ciągłość).

Z tych powodów należy uznać, iż najwyższe parametry jakościowe wszystkich elementów komory powinny być warunkiem koniecznym wyboru odpowiedniej komory korozyjnej w danym przedsiębiorstwie lub laboratorium.