Artykuły sponsorowane

A+ A A-
poniedziałek, 29 sierpień 2016 14:32

Faktyczne koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT 2016

Kosztami uzyskania przychodów nazywamy wydatki, jakie musimy ponieść, żeby uzyskać jakiś dochód.  Odlicza się je od przychodu, więc nie podlegają opodatkowaniu. Im wyższe koszty, tym niższy będzie podatek do zapłacenia

Kategorie kosztów

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wyróżnia kilka kategorii kosztów. Koszty mogą być naliczane ryczałtowo, procentowo albo według faktycznie poniesionych wydatków.

Ryczałtowo naliczane są koszty uzyskania przychodów przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Kwoty przysługujących kosztów pracowniczych w okresach miesięcznych oraz rocznie określone są w ustawie o PIT. Wysokość zryczałtowanej kwoty odliczenia zależy od ilości jednoczesnych stosunków pracy oraz tego, czy pracownik dojeżdża do zakładu pracy położonego poza miejscem jego zamieszkania.

W przypadku umów zlecenia koszty uzyskania odlicza się w wysokości 20% uzyskanego przychodu  - tłumaczy ekspert z portalu  https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/

Twórcy  od przychodów uzyskanych w ramach tzw. praw autorskich mają prawo odliczyć 50 % kosztów uzyskania przychodu.

 

Warunki odliczenia faktycznie poniesionych kosztów

Faktycznie poniesione wydatki mogą być odliczone od przychodów zarówno w przypadku pracowników, zleceniobiorców, jak i twórców.

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podatnik może odliczyć w wysokości faktycznie poniesionych wydatków tylko wówczas, gdy spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

  • w roku podatkowym wydatki pracownika były wyższe od kosztów ustawowo określonych,

  • były poniesione na przejazd do miejsca pracy położonego poza miejscowością zamieszkania pracownika,

  • odbyły się ściśle określonymi środkami transportu publicznego tj.. autobusowego kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej (nie może to być np. samochód osobowy) oraz

  • zostały udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Bilet imienny musi określać osobę uprawnioną do korzystania z niego i dodatkowo musi to być bilet okresowy, uprawniający do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu. Bilety 3-4 dniowe lub tygodniowe, miesięczne etc. – mogą być rozliczane w ramach podwyższonych kosztów, natomiast  bilety jednorazowe nie podlegają rozliczeniu

 

Również w przypadku umowy zlecenia, gdy podatnik będzie w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodu z tego tytułu były wyższe niż wynikające z zastosowania normy 20 procentowej, to zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy o PIT może je przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Jeżeli podatnik uprawniony do odliczania 50% kosztów udowodni, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów są wyższe od zastosowanych przez płatnika 50% kosztów, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 updof).

 

Warto tutaj zwrócić uwagę, że w rozliczeniu PIT 2016 faktycznie poniesione koszty mogą być zastosowane także wtedy, gdy podatnik udowodni, iż łączne koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1-3 updof są wyższe od 42.764 zł (art. 22 ust. 10a updof).

 

Co istotne, w kosztach faktycznie poniesionych przez podatnika można uwzględnić tylko te koszty, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 updof, tj. zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 updof. Ważne jest też to, że mogą to być koszty poniesione nie tylko w roku uzyskania przychodów, ale również koszty bezpośrednio związane z przychodami poniesione:

  • w latach poprzedzających rok podatkowy oraz

  • po jego zakończeniu, ale przed dniem złożenia zeznania, jednak nie później niż do upływu terminu do jego złożenia.

Rozliczenie PIT 2016

Należy tu zwrócić uwagę, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów uwzględnia się dopiero w zeznaniu rocznym przy rozliczeniu pit 36 lub pit 37. Koszty nie są odliczane w przypadku podatku liniowego 19% (pit 26L) i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pit 28).

W prawidłowym odliczeniu kosztów może być pomocny program do rozliczania PIT 2016 .